conference
ورود |  جستجو
آرشیو مقالات ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی بستن

 

مقالات پذیرفته شده  برای ارائه در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

 1. "بررسی کاستی های آموزش در سازمانها و راهکارهای برون رفت از آنها از ديدگاه مديران و کارشناسان بخش آموزش و منابع انسانی سازمانهای توليدی و خدماتی در ايران"

 2. سطح‌بندي شايستگي و نقش آن در ارزيابي و توسعه منابع انساني معرفي تجربه شركت ساپكو

 3. آموزش پيمانكاران براساس رويه تعيين صلاحيت فردي و استانداردهاي آموزشي

 4. الگوي عملياتي جاري سازي ارزش ها و اخلاق حرفه اي در سازمان زمينه ساز توسعه معنوي کارکنان

 5. ارزيابي عوامل فردي و سازماني موثر بر تصميم گيري اخلاقي کارکنان

 6. "چالشهاي مديريت منابع انساني در شركت هاي كوچك كارآفرين در حوزه صنايع پيشرفته

 7. رابطة بين ويژگي هاي شخصيتي و كيفيت زندگي كاري با احساس خستگي در كار كاركنان

 8. بررسی کم و کيف آمادگی شرکت های پتروشيمی برای يادگيری سازمانی و ارائه الگوی مطلوب برای استقرار يادگيری سازمانی

 9. بررسي رفتار شهروندي سازماني با تاكيد بر تاثير سطوح نيازهاي فردي  در ستاد مركزي شركت ملي نفت ايران

 10. پيش بينی و تحليل خطاهای انسانی  در معادن  استان يزد با استفاده از تکنيک بيوريتم( مطالعه موردی: کارگران حادثه ديده در بخش معادن استان يزد

 11. بررسي تاثير ادراک مشتريان از کارکنان خدماتي در بروز رفتار شهروندي سازماني مشتري (مطالعه موردي: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد

 12. "تامين به هنگام نخبگان :رويکردی نوين به مديريت نخبگان"

 13. درآمدی بر نقش اخلاق در سبک های جديد رهبری

 14. طراحي مدل آموزش و توسعه شايستگي محور (CBT & D)مطالعه موردي (مديران و رهبران شركت ساپكو

 15. سنجش و تحليل ميزان سرمايه اجتماعی در شرکت های توليدی (واحدهاي خودروسازي تندر ايران خودرو، رنگ ايران خودرو و تندر پارس خودرو

 16. بررسی اثربخشی طرح متمرکز جذب نيروی انسانی فاقد تجربه بر اساس الگوی شايستگی در شرکت مپنا

 17. سنجش نگرش کارکنان نسبت به مديريت منابع انسانی الکترونيک

 18. تئوري مديريت معنوي بر مبناي نهج‌البلاغه: رويكرد تئوري داده- بنياد

 19. مديريت استعدادها در مشاركت عمومي و موانع پياده سازي ايده تا عمل

 20. الگوي شايستگي هاي راهبردي مديران مياني دولتي در بخش صنعت و اقتصادكشور

 21. رويكرد مبتني بر منابع در تدوين استراتژي كسب و كار( با تمركز بر منابع انساني

 22. يكپارچه سازي ابزارهاي سنجش التزام به مشاركت شغلي د رگروه سايپا

 23. بررسي رابطه ميان رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني و ميل به ماندن در شغل در ميان كاركنان شركت اتومبيل سازي سايپا

 24. تاملي بر روند تكوين خوشه هاي آموزشي (طرح مديران آينده

 25. برررسي اثرات رواني، اجتماعي و خانوادگي نوبتكاري بر كاركنان توليدي شركت سايپا

 26. بررسي نقش مديريت دانش در ارتقاي كيفيت محصول با مورد كاوي در خط توليد خودرو

 27. "خلاصه اي از نتايج تحقيق بهينه كاوي فرآيندهاي منابع انساني درسه شركت مطرح بين المللي"

 28. بررسی وضعيت استقرار مديريت دانش درسازمان کار و اموراجتماعی و ارائه مدل

 29. تعيين بهينه ترين تركيب  ابعاد مدل جايزه تعالي منابع انساني ايران با استفاده از منطق فازي

 30. برنامه توسعه و پرورش رهبران بنگاههاي جهاني

 31. طراحی نظام حافظه سازمانی: مستند سازی تجارب 50 مدير ايدرو

 32. تغيير از مديريت آموزش به مديريت يادگيري و توسعه

 

مقالات پذیرفته شده پوستری

 

 1. تاثير تعادل فعاليتهاي زندگي و كاري بر عملكرد سازماني در شركت روغن كشي خرمشهر (وابسته به سازمان اتكا ) در سال 1388

 2. "بررسي و ارزيابي سطح بلوغ مديريت سرمايه انساني در سازمان‌هاي بخش دولتي شهر اصفهان"

 3. بررسي موانع استقرار سازمان هاي مبتني بر توانمندي و ارائه راه کارهايي براي ايجاد آن ( مطالعه موردي در سازمانهاي بخش دولتي شهرکرد

 4. بررسی تأثير آموزش در افزيش بهره وری نيروی انسانی شاغل  در شرکت آب و فاضلاب روستايی استان سمنان

 5. ارتباط ميان مولفه هاي عدالت سازماني در بين کارکنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت ا… آملی

 6. تاثير سيستم اطلاعات منابع انسانی بر تصميم گيری استراتژيک (بانک ملت و پارسيان

 7. بررسى عوامل مؤثر در اثربخشى منابع‏انسانى و رتبه بندی آنها در شركت توزيع نيروی برق اهواز

 8. نقش مديريت منابع انساني در اثربخشي شركت هاي هلدينگ و مجموعه

 9. "نقش استراتژيهاي منابع انساني در توسعه تجارت الكترونيك و كسب مزاياي رقابتي مطالعه موردي : بررسي و مقايسه دوبانك بخش خصوصي و دولتي

 10. توسعه مدل تکامل قابليت نيروی انسانی برای محيط های پويا و تلفيق آن با مدل تعالی اکلند (همراه با يک مطالعه موردی

 11. طراحی و تحليل مدل انگيزشی کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ايران

 12. بررسی رابطه بين هوش هيجانی با تعهد سازمانی و رضايت شغلی کارکنان اداره کل تربيت بدنی استان لرستان

 13. تاثير فناوری اطلاعات بر مديريت منابع انسانی

 14. بررسي عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون(مورد مطالعه : هتل آسمان اصفهان

 15. بررسی ارتباط بين سبک رهبري و بلوغ سازماني در شرکت ايندامين

 16. بررسی ميزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در بين کارکنان شرکت ملی صنايع پتروشيمی

 17. نقش معنويت در  افزايش خلاقيت و بهبود عملكرد سازماني

 18. رابطه بين توانمندسازي، تعهد سازماني و تعهد شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان تهران

 19. شناسايي روابط نقش و تركيب گروههاي كاري با هدف توسعه خلاقيت نيروي انساني

 20. مطالعه تطبيقي مدل هاي توانمندسازي كاركنان

 21. طراحی الگوي توسعه سرمايه هاي انسانی ستادي بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعی ايران

 22. تاملی بر نقش عدالت سازمانی در توسعه منابع انسانی(مورد پژوهی: شرکت بهنوش

 23. رابطه هوش هيجاني با توانمندسازي و رضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي

 24. کاربرد تحليل شکاف موزون در آسيب شناسی فرهنگ سازمانی در شركت مادر تخصصي توانير (مطالعه موردی:شرکت برق منطقه ای يزد

 25. بررسي ارتباط ميان نيازمندي هاي حوزه اجتماعي كاركنان و رضايتمندي شغلي  كاركنان (مورد كاوي شركت توليد برق جنوب فارس

 26. مديريت منابع انسانی استراتژيک، بنگاه‌های کوچک و متوسط و قابليت‌های استراتژيک آنها

 27. بررسی رابطه بين توانمند سازی با بهره وری کارکنان شرکت سازه گستر سايپا

 28. نقش منابع انساني در کسب مزيت رقابتي

 29. ارائه روشی جهت اندازه گيری و ارتقاء بهره وری کارکنان دانشی

 30. بررسي تاثير مدل ويژگيهاي شغلي بر روي  عوامل انگيزش شغلي مطالعه موردي  شركت سازه گستر سايپا

 31. بررسي عوامل زمينه ساز و تاثيرگذار بر پياده سازی مديريت استعداد در سازمان)مطالعه موردی:يکی از وزارتخانه های کشور

 32. طراحي ابزارهاي ارزيابي اثربخشي آموزش در مقياس فردي و سازماني در سيستم جديد آموزشي  TPT (Total Productive Training)  در شركت سايپا

 33. الگوي بهبود عملكرد بر مبناي كيفيت زندگي كاري و تعادل كار- زندگي

 34. چالش های مديريت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

 35. بررسي فرصت هاي کارآفرينانه در مديريت منابع انساني با بهره گيري از ابزار IT

 36. هلدينگ منابع انساني، رويكردي يكپارچه سازي در صنعت خودروسازي (سايپا

 37. درآمدي بر مدلهاي سنجش و اندازه گيري سرمايه هاي فكري

 38. بررسي تأثير زمينه فعاليت و ابعاد سازماني بر عملكردهاي كليدي منابع انساني

 39. بررسي شاخصهاي عملكردي (تجهيزات و نيروي انساني )در سالنهاي پرسكاري غير اتوماتيك (دستي

 40. تفويض اختيار ونقش آن در توانمند سازي وكارآمدي منابع انساني

 41. رهبري و نقش آن در تعالي نهاد سازمان ( معرفي ابزارهاي راهبردي

 42. تاثير رويكرد نوين مديريت دانايي در فرايند توسعه منابع انساني

 

 

مقالات ارسال شده در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی بستن
كدعنوان مقاله
1بررسی سبک های مديريتی مديران دانشگاه علوم پزشکی شيراز
2مفهوم توسعه منابع انسانی و نقش تکنولوژی در توسعه منابع انسانی در جهان مدرن
3بررسی کاستی های آموزش در سازمانها و راهکارهای برون رفت از آنها
 از ديدگاه مديران و کارشناسان بخش آموزش و منابع انسانی سازمانهای توليدی و خدماتی در ايران
 
4تأثير سيستم مديريت فراگير در اقتصاد مديريت سازمان ها
5تاثير تعادل فعاليتهاي زندگي و كاري بر عملكرد سازماني در شركت روغن كشي خرمشهر (وابسته به سازمان اتكا ) در سال 1388
6ابزارهای ارزيابی بلوغ فرآيندها 
7شناخت استعدادها و راهکارهای حفظ و توسعه آنها در سازمان
8لطفـاً خــلاق بـاشيـد!
9بررسی عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اجرای برنامه آموزش و بهسازی نيروی انسانی در برنامه سوم توسعه
10سطح‌بندي شايستگي و نقش آن در ارزيابي و توسعه منابع انساني معرفي تجربه شركت ساپكو
11طراحي الگوي فرهنگ سازماني اسلامي ( بومي )
12نقش سازمان ياد گيرنده در تشخيص فرصت با استفاده از سيستم مديريت دانش 
13تدوين استانداردسازي نيروي انساني بيمارستانهاي کشور
14توانمندسازی کارکنان ، يک ضرورت برای توسعه منابع انسانی
15بررسي و ارزيابي سطح بلوغ مديريت سرمايه انساني در سازمان‌هاي
 بخش دولتي شهر اصفهان
16رهيافتی بر مديريت اخلاق در سازمانهای امروزی
17بررسي موانع استقرار سازمان هاي مبتني بر توانمندي و ارائه راه کارهايي براي ايجاد آن ( مطالعه موردي در سازمانهاي بخش دولتي شهرکرد)
18بررسي رويکردهای مختلف در زمينه مديريت استعداد و تفاوت آن با مديريت منابع انساني
19بررسی مدلهای ارزشيابی در آموزش الکترونيکی 
20بررسی تأثير آموزش در افزيش بهره وری نيروی انسانی شاغل  در شرکت آب و فاضلاب روستايی استان سمنان
21نقش توسعه منابع انساني، سرمايه انساني و هوش در توسعه اقتصادي آسيا
22 مديريت توسعه منابع انساني
23سرمايه انساني، توانمندي انساني
24جايگاه فلسفي نيروي انساني در رابطه با طبيعت
25آموزش پيمانكاران براساس رويه تعيين صلاحيت فردي و استانداردهاي آموزشي
26الگوي عملياتي جاري سازي ارزش ها و اخلاق حرفه اي در سازمان زمينه ساز توسعه معنوي کارکنان
27ويژگی های عوامل فرهنگی سازمانی تأثيرگذار بر مديريت دانش سازمانی (تحليلي نظری)
28نقش و توسعه منابع انساني در ايجاد رضايت شغلي و بهبود كيفيت زندگي كاري
29نقش مديريت منابع انسانی در تحول سازمانی و خلق مزيت رقابتی
30تبيين نقش اقدامات منابع انسانی در قرارداد روانشناختي
31تدوين استراتژی مسير شغلی شخصی
32ارتباط ميان مولفه هاي عدالت سازماني در بين کارکنان و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آيت ا آملی
33تاثير سيستم اطلاعات منابع انسانی بر تصميم گيری استراتژيک (بانک ملت و پارسيان)
34ارائه مدل مفهومي به منظور توسعه راهبردهاي آموزش و توسعه منابع انساني بخش ICT كشور
35بررسى عوامل مؤثر در اثربخشى منابع‏انسانى و رتبه بندی آنها در شركت توزيع نيروی برق اهواز
36سنجش تعادل كار و زندگي و تعيين شاخص هاي موثر بر آن در سطوح سازماني در گروه بهمن
37نقش مديريت منابع انساني در اثربخشي شركت هاي هلدينگ و مجموعه 
38نقش انگيــزش در كـار مضاعـف  
39روحيه سازماني لازمه كار مضاعف 
40نقش نظام هاي مديريتي در كارآفريني مضاعف
41نقش استراتژيهاي منابع انساني در توسعه تجارت الكترونيك
و كسب مزاياي رقابتي
(مطالعه موردي : بررسي و مقايسه دوبانك بخش خصوصي و دولتي)
42واکاوی علمی و ارايه راهبردهای تحقق شعار «همت مضاعف و کار مضاعف»
43بررسی رابطه کيفيت زندگی کاری و وفاداری کارکنان بانک ملی در استانهای مازندران و گلستان
44نقش توسعه منابع انساني در تحول سازماني و كسب مزيت رقابتي 
45تدوين الگوي مديريت استعدادها در جهاد دانشگاهي استان يزد
46بررسی تاثير آموزش کارگران ساختمانی  بر افزايش کيفيت و کاهش تاخير در پروژه های  ساختمانی(مطالعه موردی استان مرکزی)
47توسعه مدل تکامل قابليت نيروی انسانی برای محيط های پويا و تلفيق آن با مدل تعالی اکلند (همراه با يک مطالعه موردی)
48توسعه شايستگی های مديران ارشد
يک عامل حياتی در اثربخشی سازمانها
49Work engagement
50طراحی و تحليل مدل انگيزشی کارکنان ستادی شرکت نفت فلات قاره ايران
51بررسی رابطه بين هوش هيجانی با تعهد سازمانی و رضايت شغلی کارکنان اداره کل تربيت بدنی استان لرستان
52مدل شايستگي و مزيت رقابتي پايدار مبتني بر توسعه منابع انساني
53بررسی رابطه بين سبک رهبری مديران و خلاقيت کارکنان در شرکت کلر پارس
54برنامه ريزی منابع انسانی
55ارزيابی نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد و توسعه منابع انسانی
56بررسی و تحليل نقش توسعه منابع انسانی در ايجاد زنجيره ارزش مديريت دانش در سازمان مورد کاوی در شرکت ملی پالايش و پخش فراورده های نفتی( ايران)
57بررسی عوامل موثر بر ترک خدمت پرستاران در بيمارستان های دولتی شيراز با رويکرد FAHP
58تاثير فناوری اطلاعات بر مديريت منابع انسانی
59چالشهای مديريت منابع انسانی در نحوه مديريت نيروهای دانشگر در سازمانهای ايرانی
60بررسي عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون(مورد مطالعه : هتل آسمان اصفهان)
61حسابداري و مميزي منابع انساني
62ارزيابي عوامل فردي و سازماني موثر بر تصميم گيري اخلاقي کارکنان 
63بررسی ارتباط بين سبک رهبري و بلوغ سازماني در شرکت ايندامين 
64بررسی ميزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در بين کارکنان شرکت ملی صنايع پتروشيمی
65  اهميت مولفه هاي توسعه و پرورش مديران: ديدگاه مديران مياني بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران
66چالشهاي مديريت منابع انساني در شركت هاي كوچك كارآفرين در حوزه صنايع پيشرفته
 
67ارزيابي کيفيت خدمات شهرداري از ديد کارکنان بر اساس مدل SERVQUAL(مطالعه موردي شهرداري شهرستان بوکان)
68تأثير متوسط اندازه صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد استان مازندران
69نقش معنويت در  افزايش خلاقيت و بهبود عملكرد سازماني
70شناسايی و رتبه بندی ويژگی های رهبری دانش آفرين (مطالعه موردي سازمان امور مالياتي كشور)
71سنجش تاثير هوش عاطفي كاركنان بر بهره وري آنان در سازمان تامين اجتماعي استان اردبيل
72رابطه بين توانمند سازی و رفتار تابعيت سازمانی دبيران ناحيه يک شهر تبريز
73رابطه بين توانمندسازي، تعهد سازماني و تعهد شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان تهران
74مديريت دانـش؛ از استـعاره تا کاربـرد
75نگاه استراتژيک به مديريت سرمايه‌های انسانی
76رابطة بين ويژگي هاي شخصيتي و كيفيت زندگي كاري با احساس خستگي در كار كاركنان
77ارزيابي عملكرد و 3 سطح يادگيري
78عوامل مؤثر بر توسعه منابع انساني در مسير تعالي انرژي باد
79شناسايي روابط نقش و تركيب گروههاي كاري با هدف توسعه خلاقيت نيروي انساني 
80مطالعه تطبيقي مدل هاي توانمندسازي كاركنان
81طراحی الگوي توسعه سرمايه هاي انسانی ستادي بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعی ايران
82بررسی کم و کيف آمادگی شرکت های پتروشيمی برای يادگيری سازمانی و ارائه الگوی مطلوب برای استقرار يادگيری سازمانی
83تاملی بر نقش توسعه منابع انسانی در سايه انگيزه توفيق طلبی کارکنان (مطالعه موردی شرکت بهنوش) 
84تاملی بر نقش عدالت سازمانی در توسعه منابع انسانی(مورد پژوهی: شرکت بهنوش)
85مديريت استراتژيك استعدادها
86بررسي رفتار شهروندي سازماني با تاكيد بر تاثير سطوح نيازهاي فردي  در ستاد مركزي شركت ملي نفت ايران
87پيش بينی و تحليل خطاهای انسانی  در معادن  استان يزد با استفاده از تکنيک بيوريتم( مطالعه موردی: کارگران حادثه ديده در بخش معادن استان يزد)
88بررسي تاثير ادراک مشتريان از کارکنان خدماتي در بروز رفتار شهروندي سازماني مشتري (مطالعه موردي: بيمارستان شهيد هاشمي نژاد)
89راهكار اجرايي براي استفاده از نظام پيشنهادها در مديريت دانش در شركت ملي گاز ايران 
90کاربرد الگوهای تصميم گيری عقلايی محدود در توضيح شکل گيری جهت گيری های شغلی مهندسان نرم افزار
91رابطه هوش هيجاني با توانمندسازي و رضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
92تامين به هنگام نخبگان :
رويکردی نوين به مديريت نخبگان
93تعيين و ارزيابي عوامل مؤثر بر مديريت دانش(مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق مازندران)
94فناوری اطلاعات و ارتباطات  و تاثير آن بر آموزش الکترونيکی وتوسعه منابع انسانی
95درآمدی بر نقش اخلاق در سبک های جديد رهبری
96فلسفه تربيتي  زيرساخت توسعه منابع انساني
97بررسی رابطه کيفيت زندگی کاری و رضايت شغلی اعضای هيات علمی و نقش آن در توسعه منابع انسانی دانشگاه 
98مقايسه آمادگی کارمندان ادارات کل تربيت بدنی استان هاي خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در پذيرش مديريت کيفيت جامع
99چالش هاي پياده سازي سيستم هاي تعالي سازماني در سازمان هاي ايراني
100آسيب‌شناسي آموزشي سازمان‌ها مبتني بر الگوي جامع FPSS   
101ارائه الگوريتم طراحی مدل تعالی منابع انسانی ( مطالعه موردی شرکت پاکشو)
102توسعه مدل سنجش بهره وري نيروهاي انساني سازمان هاي فني و مهندسي 
103بررسی عوامل موثر بر انگيزش کارکنان IT و نقش تفاوت جنسيتی در آن
104شايستگي‌هاي رهبري آيا زمان تغيير آهنگ فرا رسيده است ؟
105طراحي مدل آموزش و توسعه شايستگي محور (CBT & D)مطالعه موردي (مديران و رهبران شركت ساپكو)
106ارائه الگوی توسعه مديريت دانش مورد مطالعاتی( دفتر آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)
107آموزش و توسعه منابع انسانی در محيط کار
108توسعه مديران به روش منتورينگ مطالعه موردي: شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا
109کاربرد تحليل شکاف موزون در آسيب شناسی فرهنگ سازمانی در شركت مادر تخصصي توانير (مطالعه موردی:شرکت برق منطقه ای يزد)
110بررسي ارتباط ميان نيازمندي هاي حوزه اجتماعي كاركنان و رضايتمندي شغلي  كاركنان (مورد كاوي شركت توليد برق جنوب فارس ) 
111آموزش اصل و اساس توسعه منابع انسانی
112 ارزيابي كاركنان به روش  بازخورد 360 درجه 
113تاثير بهره‌وري سازماني در بروز حس نياز به فن‌آوري‌هاي نوين
114راهکارهای بهبود مديريت منابع انسانی در نظام سلامت
115مديريت منابع انسانی استراتژيک، بنگاه‌های کوچک و متوسط و قابليت‌های استراتژيک آنها
116بررسی رابطه بين توانمند سازی با بهره وری کارکنان شرکت سازه گستر سايپا
117نگهداشت دانشگران؛ استراتژيی برای کسب مزيت رقابتی در سازمانهای دانايی محور
118بهره وری نيروهای دانشگر؛ چالش پيشروی سازمانهای دانايی محور
119اهميت اندازه گيری سرمايه  فکری در سازمانها  
120سرمايه گذاران خطرپذير در نقش مديران منابع انسانی
121تاثير سياست های مديريت منابع انسانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی
122سنجش و تحليل ميزان سرمايه اجتماعی در شرکت های توليدی (واحدهاي خودروسازي تندر ايران خودرو، رنگ ايران خودرو و تندر پارس خودرو)
123امنيت اقتصادي، امنيت غذايي و توسعه منابع انساني
124Application of System Dynamics in Job Satistaction
A Literature Review:
125بررسی نقش سرمايه های فکری و اجتماعی در کسب مزيت رقابتی 
126سرمايه اجتماعي و نقش آن در توسعه
127نقش منابع انساني در کسب مزيت رقابتي
128نقش مديريت منابع انساني در استقرار مديريت دانش
129بررسی جايگاه فرآيند مديريت دانش در توسعه نوآوري سازماني
130نقش سازمان يادگيرنده در توسعه منابع انسانی و عملکرد سازمانی
131نقش توسعه منابع انساني در تعالي سازمان
132نقش پژوهش در توسعه منابع انساني و تعالي سازمان
133بررسی اثربخشی طرح متمرکز جذب نيروی انسانی فاقد تجربه بر اساس الگوی شايستگی در شرکت مپنا
134ارائه مدل مديريت برون سپاری خدمات
135هنر واجد شرايط شدن افراد پيش از ورود به سازمان
136تكنيك مديريت منابع انساني جامع THRM
(بومي سازي علوم جديد)
137سنجش نگرش کارکنان نسبت به مديريت منابع انسانی الکترونيک
138مديريت استعداد
139تئوري مديريت معنوي بر مبناي نهج‌البلاغه: رويكرد تئوري داده- بنياد
140شناسايي عوامل موثر بر انگيزش معلمين  و تاثير آن در پيشرفت شغلي  (معلمين مدارس استعدادهاي درخشان)
141ارائه روشی جهت اندازه گيری و ارتقاء بهره وری کارکنان دانشی
142بررسي تاثير مدل ويژگيهاي شغلي بر روي  عوامل انگيزش شغلي مطالعه موردي  شركت سازه گستر سايپا
143سنجش و تحليل آموزش كادر فني شبكه نمايندگيهای مجاز شرکت ايران خودرو از طريق مدل كريك‌پاتريك
144بررسي عوامل زمينه ساز و تاثيرگذار بر پياده سازی مديريت استعداد در سازمان)مطالعه موردی:يکی از وزارتخانه های کشور)
145طراحي ابزارهاي ارزيابي اثربخشي آموزش در مقياس فردي و سازماني در سيستم جديد آموزشي  TPT (Total Productive Training)  در شركت سايپا
146مديريت استعدادها در مشاركت عمومي و موانع پياده سازي ايده تا عمل
147الگوي بهبود عملكرد بر مبناي كيفيت زندگي كاري و تعادل كار- زندگي
148چالش های مديريت منابع انسانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط
149نقش اخلاق حرفه‌اي در تعالي سازماني
150اثرات متقابل ناشی از هدفمند کردن يارانه ها برحوزه منابع انسانی 
151بررسي فرصت هاي کارآفرينانه در مديريت منابع انساني با بهره گيري از ابزار IT 
152نقش مديريت منابع انساني در انسجام سرمايه هاي سازماني 
153بررسي تاثير عوامل ساختار سازماني بر بهره وري نيروي انساني
154الگوی جامع چابکی منابع انسانی در سازمانها 
155الگوي شايستگي هاي راهبردي مديران مياني دولتي در بخش صنعت و اقتصادكشور
156رويكرد مبتني بر منابع در تدوين استراتژي كسب و كار( با تمركز بر منابع انساني)
157يكپارچه سازي ابزارهاي سنجش التزام به مشاركت شغلي درگروه سايپا
158بررسي رابطه ميان رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني و ميل به ماندن در شغل در ميان كاركنان شركت اتومبيل سازي سايپا
159هلدينگ منابع انساني، رويكردي يكپارچه سازي در صنعت خودروسازي (سايپا)
160تعيين سبك و موقعيت رهبري با استناد به تئوري هاي هرسي و بلانچارد و فيدلر با توجه به به بلوغ كاركنان در يكي از زيرمجموعه هاي شركت اتومبيل سازي سايپا)
161تاملي بر روند تكوين خوشه هاي آموزشي (طرح مديران آينده)
162تاملي بر تحولات و چالش هاي فراروي صنعت خودروسازي با نگاهي به حوزه منابع انساني
163سيستم اطلاعات منابع انساني
164سايپا سازمان كارآفرين
165مديريت الكترونيكي منابع انساني نمايندگي هاي سازمان
166آسيب شناسي سيستم هاي پيشنهادي
167تعادل كيفيت زندگي شغلي و خانوادگي
168گردش شغلي در سالن بدنه جديد شركت سايپا
169تاثير اجراي اصل 44 و خصوصي سازي بر حوزه منابع انساني
170برررسي اثرات رواني، اجتماعي و خانوادگي نوبتكاري بر كاركنان توليدي شركت سايپا
171مديريت منابع انساني در شركت سايپا بر اساس مدل تركيبي
172درآمدي بر مدلهاي سنجش و اندازه گيري سرمايه هاي فكري
173اخلاق در مديران سازمانها
174يادگيري و آموزش و نظريه هاي مربوط
175تحليل مسئوليت هاي اخلاقي سازمان د رقبال حقوق منابع انساني در بيانيه هاي اخلاقي رايج در ايران
176الگوي تجربه باشگاه مدرسين پيشرو سايپا(مپسا) با طرح نظام ساختار ماتريسي NGO در مركز آموزشي 
177بررسي نقش مديريت دانش در ارتقاي كيفيت محصول با مورد كاوي در خط توليد خودرو
178كارگاه آموزشي - مشاوره اي با عنوان آشنايي با جديدترين ره آوردهاي علم اخلاق حرفه اي
179تاملي در فرآيند طراحي و تدوين پرسشنامه سنجش رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شركت سايپا
180خلاصه اي از نتايج تحقيق بهينه كاوي فرآيندهاي منابع انساني در
سه شركت مطرح بين المللي
181عملكرد كاركنان را بر چه اساسي ارزيابي نموده و چگونه آن را بهبود ببخشيم؟
182الگوهای ساختاری نوين ارايه خدمات منابع انسانی در کسب و کار
183پياده سازي  مديريت دانش در سايپا آذين
184مروری بر رفتار شهروندی سازمانی
185بررسی وضعيت استقرار مديريت دانش درسازمان کار و اموراجتماعی و ارائه مدل
186بررسی ميزان و عوامل موثر بر چابکی کارکنان
مطالعه موردی: بانک ملی شهرستان سنندج
187طرح آموزش و پرورش مديران آينده از طريق مدل هدايت با بينش
188تبيين نقش مديريت منابع انسانی در مديريت فراموشی سازمانی
189مطالعه ميزان  تعهد سازمانی کارکنان  و ارتباط آن با تمايل به ماندگاری آنان در اداره کل بيمه خدمات درمانی کرج ( غرب استان تهران )
190مطالعه موردي فرآيند افزايش بهره وري نيروي انساني با رويكرد غني سازي شغلي
191نقش مديريت دانش بر ارتقای عملکرد سازمان
192نقش سرمايه اجتماعی در توسعه سازمانها
193توسعه مدل سنجش بهره وري نيروهاي انساني سازمان هاي فني و مهندسي 
194نقش امنيت شغلي در پياده سازي مديريت دانش
195تعيين بهينه ترين تركيب  ابعاد مدل جايزه تعالي منابع انساني ايران با استفاده از منطق فازي
196برنامه توسعه و پرورش رهبران بنگاههاي جهاني
198بررسي تأثير زمينه فعاليت و ابعاد سازماني بر عملكردهاي كليدي منابع انساني
199Extra Work, Will and Effort concerning Leadership and Management Development
200رابطه شغل و شخصيت »
201« نقش وجـدان كار و احسـاس تعهـد درشكـوفايي  سـازما ن »  
202  شيوه‌هاي تشويق خلاقيت در كسب و كارها
203مديريت سرمايه هاي فكري
204طراحی نظام حافظه سازمانی: مستند سازی تجارب 50 مدير ايدرو
205معرفي مدل پيشنهادي سازمان بهره‌وري آسيا براي پياده‌سازي مديريت دانش
206آينده منابع انساني
207استراتژي هاي رهبري متخصصين در بخش تحقيق و توسعه
208مديريت دانش؛ آينده نگاري و برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
209بازتعريف سلامت در سازمان
210كارگاه طرح طبقه بندي مشاغل
211زندگي موزون
212هرمنوتيك روشي براي فهم شيوه عمل منابع انساني و توسعه آن
213سيستم آموزش مجازي
214تعالي منابع انساني
215كارگاه آموزشي بازيهاي 5 دقيقه اي
216چالشهاي مديريت منابع انساني و روابط كار در SME و شركتهاي هلدينگ و چندبخشي
217طراحي و استقرار نظام ارزيابي شايستگي هاي مديران به روش بازخورد 360 درجه
218معرفی طرح های تسهيم دستاورد در توسعه منابع انسانی 
219دانشگران سازماني؛ چالش هاي جذب و نگهداري و روش هاي سنجش بهره وري 
220بررسی تأثير مصرف سرانه مرخصی در بهره وری نيروي انساني 
221روش های کاربردی جهت ايجاد محيطی شاداب و بدون استرس
222نقش آموزش درتوانمند سازی ،کارآمد کردن و موثرسازی منابع انسانی
223نوآوری های در عرصه برنامه ريزی و مديريت استراتژيك
224مديريت فرآيندهاي كسب و كار سازمان ها
225تاثيرتغييرات درنحوه اندازه گيری رفتار سازمانی(1) در مديريت منابع انسانی  بابکارگيری مدل غيرخطی
226شيوه هاي نوين ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزشي در سازمان ها
227كاربرد اصول دمينگ در نظام آموزش كاركنان 
228فناوری چگونه درسرنوشت تجارت سازمان ها تاثير گذار است؟
229مديريت بر مبناي فعاليت، با احتساب علتها
230راهبردهاي مديريت منابع انساني
231آسيب شناسي سازمان
232سيكلهاي منظم حيات
233چالشهاي منابع انساني و راهكارهاي برون رفت ازآنها
234داده ها خون در رگ سازمان ها هستند
235برنامه ريزی تلفيقی منابع انسانی
236ارائه مدل ارزيابي جهت  افزايش موثر بهره روي نيروي انساني در  سازمان هاي مهندسي (مطالعه موردي)
237مديريت پاداش
238دانشگران سازماني؛ چالش هاي جذب و نگهداري و روش هاي سنجش بهره وري 
239استرس شغلی و كنترل آن در محيط كار
240مدل ارزيابي عملكرد تلفيقي
241استرس  و تاثير آن بر عملکرد کارکنان سازمان
242استرس شغلی و راههای پيشگيری از آن 
243فرآيند افزايش بهره وري نيروي انساني در كارخانه پرس مكانيزه شركت ايران خودرو
244محاسبه پويای بهره وری در حوزه های سرپرستی مطالعه موردی محاسبه بهره وری در معاونت توليد خودروی تندر- شرکت ايران خودرو
245تعارض سازماني و مديريت آن
246مديريت منابع انساني (HRM). تعالي سازماني  (EFQM) ،. چابكي سازماني (Agility)
247بررسي شاخصهاي عملكردي (تجهيزات و نيروي انساني )در سالنهاي پرسكاري غير اتوماتيك (دستي)
248نقش رنگها در ارگونومي محيط كار
249انگيزش و بهبود كيفيت زندگي كاري
250سيستم توزيع پاداش بر مبناي مدل مقايسه عوامل شغلي
251ارزشيابي و بررسي اثربخشي آموزشي  در راستاي بهره وري نيروي انساني 
252ارزيابي 360 درجه پرسنل در راستاي بهره وري نيروي انساني
253نقش آموزشهاي ضمن خدمت در افزايش بهره وري نيروي انساني 
254توسعه و ارزيابي توانايي و مهارت فني
255تفويض اختيار ونقش آن در توانمند سازي وكارآمدي منابع انساني
256رهبري و نقش آن در تعالي نهاد سازمان ( معرفي ابزارهاي راهبردي)
257ارتقاء بهره وري با رويكرد ارگونومي ذهني
258ونداليسم (تخريب گري اجتماعي)
259انگیزش وبهبود کیفیت زندگی کاری
260راهكارهاي ارتفاي بهره وري منابع انساني در صنايع
261نقش مديريت منابع انسانی در چابک سازی و تعالی سازمان
262چابك سازي و راهكارهاي نوين مديريت
263تاثير جهت دهي منابع انساني كارآمد در استقرار مديريت كيفيت فراگير(TQM) 
264مفاهيم بهره وري و عملكرد 
265تغيير از مديريت آموزش به مديريت يادگيري و توسعه
266بهبود نوبت كاري
267تاثير رويكرد نوين مديريت دانايي در فرايند توسعه منابع انساني