conference
ورود |  جستجو
آرشیو مقالات پذیرفته شده 5 امین کنفرانس بستن
 عنوان مقاله
1سرمايه انساني ، توانمندي انساني (Human capital and Human capability)
2نقش توسعه منابع انساني ، سرمايه انساني و هوش د رتوسعه اقتصادي آسيا
3منابع انساني
4بررسي تاثيرات IT برتعارض سازماني
5چالش هاي منابع انساني در پياده سازي دولت الكترونيك در ايران
6ارائه روشي نوين جهت تعالي رضايت كاركنان درچهارچوب
مدل سرآمدي سازماني اروپايي (EFQM)
7توسعه وبكارگيري مناسب كاركنان تا تاكيد براستفاده ، فشار و آينده نگري
8برندسازي منابع انساني :
رويكردي نوين در رقابت براي جذب استعدادها
9چالش جذب و نگهداري منابع انساني در شركت هاي خصوصي
10اولويت بندي چالش هاي حوزه سرمايه انساني و توسعه مديريت
در شعب  بانك اقتصاد نوين
11آسيب شناسي منابع انساني با هدف بهبود و توسعه ( مورد مطالعه :بانك ملت)
12مقايسه اثربخشي استخدام از طريق اينترنت درمقايسه با ساير منابع جذب
13آموزش اثربخش و اثربخشي آموزش
در راستاي توانمند سازي نيروي انساني
14مديريت سازماني مبتني بر هوش هيجاني
15مديريت يادگيري مباني ايجاد سازمان هاي دانايي محور
16تجربه نظام پيشنهادها د ركشت وصنعت اميركبير از پياده سازي تا اجرا
17ارزيابی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان در سازمانهای توليدی- صنعتی شهر تبريز
18The outlook and role of HR professional Associations in the 21 Century
19ضرورت توانمند سازي كاركنان درايجاد فرآيند بهبود مستمر در سازمان
20عوامل موثر بر ايجاد سازمان يادگيرنده ( درحوزه ستادي وزارت تعاون)
21طراحي كانون هاي ارزيابي و توسعه مديران براي سازمان هاي ايران
22The Fifth
Conference On Human Resource Development
23معرفي عوامل بازدارنده اجراي طرح گردش شغلي
24كاوش تحليلي نقش جو سازماني درتوسعه ي منابع انساني از طريق ايجاد روحيه كار آفريني
( مطالعه موردي كاركنان مقطع متوسطه مدارس شهر تهران
25برون سپاري ؛ نگرشي راهبردي بر توسعه نيروي انساني
26تحقق سازمان يادگيرنده با مدل سازي فرايندي ( بومي سازي علوم انساني)
27پيشنهاد مدلي براي تعالي سرمايه انساني سازمان ها براساس همخواني با مدل تعالي سازماني
و جايزه مالكوم بالدريج
28ارائه الگوريتمي ابتكاري بمنظور احصاء سمتهاي ممتاز پذير در صنعت نفت
29بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد كاركنان استانداري اصفهان و ارائه يك الگوي جامع 
30يك ليوان چاي داغ يا كيفيت زندگي كاري 
31لطفاً  خلاق باشيد
32عارضه يابي فرهنگ سازماني بر اساس رويكرد مدل تعالي سازماني در مراكز
و موسسات آموزش عالي ( مطالعه موردي : دانشگاه يزد)
33نقش مديريت مشاركتي و نظام پيشنهادات در توسعه منابع انساني وافزايش بهره وري
34طرح مطالعه و بررسي ارزيابي كارآفريني و نو آوري سازماني سايپا
35حسابداري منابع انساني ، ابزار قدرتمند مديريت
36توانمندسازي منابع انساني : نظريه ها و ديدگا ه هاي زير بنايي 
37الگوي عوامل موثر برمديريت دانش در بخش دولتي
38نقش  فناوري ارتباطات واطلاعات در خلق دانش
39نقش مديريت دانش درمدل تعالي سازماني
40الگوي آموزش مبتني برشايستگي (CBT) ، الگويي كاراَمد د رتوانمندسازي مديران بهداشت و درمان
41رابطه بين هوش هيجاني واثربخشي سازماني
42ضرورت ارزيابي اخلاقي فناوري
43مدل جامع توسعه استراتژيك سرمايه هاي انساني
44پست مدرنيسم و روابط كار در سازمان :
ازمديريت روابط صنعتي تا كاركنان دانشي
45مديريت منابع انساني مجازي و نقش تكنولوژي اطلاعات
46استراتژي منابع انساني و استراتژي سازمان
47شناسايي و پرورش منابع انساني خلاق در سازمان ها 
48مديريت دانش از مسير مديريت عملكرد
49روش سيستماتيك براي ارزيابي عملكرد منابع انساني
50مديريت فرآيندي : رويكرد نوين در توسعه منابع انساني
51اعتياد به كار چالشي نيازمند توجه
52بررسی رابطه عوامل رفتاری و بهره وری در سازمانهای غيردولتی 
53تجزيه و تحليل ابعاد و مولفه هاي كيفيت زندگي پرستاران با استفاده از تكنيك هاي MADM
54طراحي الگوي فرهنگ سازماني اسلامي (بومي) براي ارتقاي سلامت اداري
55نقش سرمايه هاي اجتماعي در ايجاد قابليت نوآوري خوشه هاي صنعتي
56چرا افراد سازمانها را ترك مي كنند عواقب و هزينه هاي ترك خدمت چيست
57روابط كار ، كيفيت زندگي كاري ، توازن كار زندگي
58نقش استرانژيك مديريت سرمايه انساني در توسعه منابع انساني
59استراتژي منابع انساني واستراتژي سازمان واحد HR به عنوان شريك سازمان
60كاربرد نظريه نظام ملي نو آوري تكنولوژي در پيوند صنعت و دانشگاه
61بررسي نقش مديريت منابع انساني الكترونيك (E-HRM) دراثربخشي مديريت منابع انساني
62بررسي نقش توسعه مديران بر اثربخشي سازماني درشهرداري منطقه 16
63بررسي محركهاي بهره وري نيروي انساني با استفاده از تكنكيك AHP فازي
مطالعه موردي :سازمان آموزش  و پرورش استان هرمزگان
64بكارگيري چارچوب سيستم كاري در تجزيه وتحليل و بهبود سيستم هاي سازمان
65 نگاهي به سياست‌هاي منابع انساني در سازمان‌هاي دولتي دانش‌محور 
66هيجان هاي مثبت و منفي و تاثير آن در روابط كاري( با تاكيد برهوش هيجاني)
67طراحي وتدوين برنامه استعداديابي و جانشين پروري در بانك كشاورزي برمبناي مدل شايستگي
68تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني
69نقش فناوري اطلاعات درمهندسي مجدد منابع انساني سازمان
70تحليلي  بر رابطه جو سازماني و ميزان شايعات درون سازماني مطالعه موردي
شركت خودور سازي كوير
71جايگاه استراتژيك منابع انساني در سازمان هاي امروزي
72تاثير ساختار سازماني برانگيزش و عملكرد تيمها
73افزايش مهارتهاي تيمي با استفاده از بازيهاي تصميم گيري تاكتيكي
74مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن در سازمان
75آثار متفاوت چرخش شغلي ، مطالعه موردي : بيمارستانها ي تامين اجتماعي تهران
76طراحي الگوي تاثير خستگي احساسي كاركنان بر عملكرد فردي ( تحليل نظري)
77تحليل الگوي توسعه توانمندي منابع انساني با رويكردبهبود مستمر و سطوح بلوغ
78بررسي رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد كاركنان اداره كل بيمه خدمات درماني استان تهران
79بررسي رابطه هوش هيجاني و تعهد عاطفي دربانك ملت
80ارتقاء كيفيت زندگي كاري با رويكرد ارگونومي ذهني
81دلايل به كارگيري نظامهاي بهره وري ، با توجه به شرايط اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ايران
82برنامه ريزي راهبردي در آموزش عالي رويكردي نوين د رتوسعه منابع انساني
83سنجش ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي با كمك مدل TIER
84بررسي و تبيين رابطه كارآفريني سازماني و اقدامات مديريت منابع انساني
85ارايه يك مدل تحقيق درعمليات نرم براي مديريت ارزيابي و انگيزش
86راهكارهاي چابكي در سازمان وارزيابي آن
87ارائه مدلي ابتكاري براي ارزيابي عملكرد كمي و كيفي كاركنان در مراكز آزمايشگاهي
ونتايج حاصل از آن
88انتظارات 360 درجه
89توسعه منابع انساني استراتژيك
90مديريت ارتباطات سازماني
91رهبري اخلاقي
92مديريت و برنامه ريزي جانشيني
93رضايت شغلي حلقه مفقوده تحقق خلاقيت و نو آوري در سازمان ها
94سنجش درجه هوش هيجاني و رتبه بندي مولفه هاي آن د رپرستاران
مطالعه موردي : پرستاران شاغل دربيمارستان هاي شهرستانهاي يزد
95بررسي نقش مولفه هاي فرهنگ سازماني درجهت بروز خلاقيت و نو آوري منابع انساني
96كاربرد الگوهاي يادگيري سازماني در فرايند ارتقاي هوش فرهنگي درسازمانهاي يادگيرنده
97فن آوري اطلاعات وچالش هاي فراوري مديريت منابع انساني
98تاسيس و بكارگيري مدارس مهارت پايه ( Dexterity)جهت توانمندسازي كاركنان
دركارخانجات توليدي
99طراحي سيستم توزيع پاداش برمبناي ايجاد انگيزش هاي شغلي درمنابع انساني
100بكارگيري روش اندازه گيري بهره وري دروني به منظور ارزيابي و ارتقاء بهره وري دانشكاران
در سازمان هاي ايراني
101پياده سازي اثربخشي پرداخت برمبناي عملكرد درسازمان
102بهره وري نيروي انساني ،مناسبترين ابزار ارزيابي اثربخشي توسعه منابع انساني
103نظام پيشنهادات ، ابزار مديريت مشاركتي در شركت بهران محور سايپا
104
شناسايي و رتبه بندي ويژگيهاي منابع انساني دانش آفرين
« مطالعه موردي سازمان امور مالياتي كشور»
105تعيين كننده هاي سازماني توسعه توانمندي كاركنان در يك شركتEPC
(مجري طرح هاي انرژي )
106تاثير ارزشهای فرهنگی بر هنجارهای اخلاقی در سازمانها
(مطالعه ای در هند و امريکا)
107شناسايي و رتبه بندي چالشهاي شركتهاي كوچك و متوسط در زمينه منابع انساني در مواجهه با جهاني شدن با رويكرد MADM فازي
( مطالعه موردي : صنايع غذايي استان همدان )
108مديريت استعدادها و پرورش مديران : آسيب شناسي برنامه هاي
استعداديابي در سازمانهاي کشور
109بررسي نقش منابع تکنولوژيک مديران منابع انساني دربهبود
 مديريت منابع انساني
110رابطه بين توانمندسازي مديران و كارآفريني
درشركت خطوط و لوله و مخابرات نفت ايران
111Title of paper :
Reducing talented employees turnover
by using force field analysis
112برنامه ريزي پروژه با وجود منابع محدود به وسيله الگوريتم ايمن
113زمينه يابي وضعيت كنوني خلاقيت در شركت ايران خودرو با استفاده از
مقياس KEYS
114بررسی تاثيرتشکيل شبکه های اجتماعی بر ارتقای شغلی زنان
مطالعه موردی : پرستاران زن بيمارستان­های شهرستان يزد
115عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان حسابهای جاری در بانک صادرات
116نقش فناوری اطلاعات در مديريت منابع انسانی
117مقايسه تئوريکی تجربی عوامل موثر بر رضايت شغلی کارکنان
118مقايسه تئوريکی تجربی نظريه های کيفيت زندگی كاري
119طراحي واجراي نظام حمايتي مشاوره و درمان كاركنان
شركت نفت فلات قاره ايران و خانواده هاي آنان
120غلبه بر تعلل (سندرم فردا)
121استفاده از روانشناسی مثبت گرا در مديريت منابع انسانی
(جنبشی رو به گسترش)
122گروه ،كارگروهي و ارائه مدلي براي سنجش اثربخشي كار گروه
123رويكرد نوين استخدامي سازمان ها
124بررسي وسنجش ميزان رضايت شغلي كاركنان شركت ايران خودرو ديزل
125مديريت منابع انساني الكترونيكي با نگرشي كاربردي
126مديريت دانش به موقع و نقش آن در ايجاد و توسعه فرهنگ تفكر استراتژيك
در بين كاركنان سازمان
127اجراي مهندسي ارزش در سازمان و چگونگي بالا بردن كارايي آن
با توجه به نقش خلاقيت نيروي انساني درآن
128Linking Knowledge Strategy to Human Resource Development
A Conceptual Perspective
129معماري نوين مديريت منابع انساني ، پيامد تغيير نقش مشتريان
130
Title: An Analysis of strategic human resource management In Iran
131مفاهيم و استراتژيهاي كارآفريني و خلاقيت از ديدگاه صاحبنظران
132مديريت ديابتي DIABETIC MANAGEMENT
133اهميت توسعه منابع انساني و عوامل موثربرآن
134پيچيدگي اندازه گيري عملكرد (PM) مربوط به مديريت و رهبري : ابعاد مديريت و كارمندان
135تاثير برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ازمناظر مختلف در اثربخشي سازمان
136بررسي عوامل موثر بربهره وري و طراحي الگوي بهبود بهره وري در شركت ايران خودرو ديزل
137درآمدي تاريخي بر تحولات تائيرگذار درشكل گيري مديريت منابع انساني
138ارزيابي اثربخشي رويكرد هاي طراحي آموزشي در آموزش مديران و كارگران
139بررسي عوامل انگيزشي بر توانمند سازي كاركنان و بهره وري درشركت توزيع برق استان لرستان
140فرنشين پروري
141ارايه مدل مفهومي براي يكپارچه سازي توسعه منابع انساني ، هوش هيجاني ،
 سرمايه اجتماعي و بهره وري سازماني
142كارگاه آموزشي مديريت مسير شغلي نيروي انساني 
143بررسي نقش توسعه مديران بر اثربخشي سازماني
(مورد كاوي :منطقه شانزده تهران)
144نقش مديريت دانش در مديريت منابع انساني الكترونيكي
145بررسي  مدل سلسله مراتب تصميم گيري استراتژيك با استفاده ازSHRM
146مديريت منابع انساني در عصر جهاني شدن
147معرفي نسل دوم سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان
148بررسي اهميت مقوله فرهنگ درHRM در بهبود روابط سازماني 
149نقش و تاثير رهبران سازماني در نهادينه سازي مديريت دانش
150حق مرخصي در ايران با توجه به ديدگاه دولت كارفرمايان و كارگران
151نقش رهبري برپنج سبك رهبري اخلاقي در كمال و تعالي سازماني
152توسعه درآمد در مدل مستمري مكمل بازنشستگي
153بررسي علل بروز رفتار تماشاچيان سازماني و روشهاي مقابله با آن
154Human Resource Metaphysical Managers
155تعيين تركيب نيروي انساني بخش هاي مختلف سازمان
با استفاده از مدل تخصيص و با توجه به چرخه عمرآنها
156ارزشيابي و بررسي اثربخشي آموزشي در راستاي بهره وري نيروي انساني
157نقش آموزشهاي ضمن خدمت در افزايش بهره وري نيروي انساني
158تحليلي بنيادي و كاربردي برسواد اطلاعاتي و تاثير آن در آموزش منابع انساني سازمان
159بهره وري ، ابزاري مناسب براي اثربخشي فرآيند توسعه منابع انساني 
160استفاده از پنج تكنيك ارزشمند براي هدايت خلاقيت سرمايه هاي انساني
161پرسشنامه 12 سوالي گالوپ ابزاري براي رضايت سنجي كاركنان
(تجربه شركت سايپا)
162سيستم آموزش فراگير بهره ور با رويكرد گردش شغلي در واحدهاي توليدي
(TPT(Total Productive Training
163بررسي رفتارهاي ضد توليد( نابارور) در سازمانها
164تدوين مدل شايستگي مديران سايپا بر اساس باز خورد 360 درجه 
165بررسي و مقايسه ابعاد سلامت رواني كاركنان و مديريت هاي مختلف شركت سايپا
166تحليل وضعيت و نياز سنجي در خصوص سوء مصرف مواد در شركت سايپا
167توسعه منابع انساني و توانمندسازي كاركنان ، ضرورتها و رويكردها
168شادابي و روابط سازماني در سايپا
169روابط كار ، كيفيت زندگي كاري ، توازن كار زندگي
تورخانواده: تجربه سايپا در زمينه كار و زندگي
170نقش توسعه منابع انساني در تعالي سازمان
171نقش پژوهش در توسعه منابع انساني و تعالي سازمان
172سايپا در سوريه و نقش استراتژي منابع انساني
173ارائه يك مدل شايستگي مديران بر اساس مدل NVQ و KATZ
(مطالعه موردي سايپا)
174منابع انساني در استاندارد ملي سيستم مديريت سازماندهي و آراستگي محيط(سام)
175نقش جايگاه ارزشهاي سازماني در تعالي سازمانها
176دستاوردهاي مديريت دانايي و عملكرد واحدهاي پژوهشي (تحقيق و توسعه )
درحوزه منابع انساني و نقش آنها در ارتقاي نو آوري و بالندگي سازماني
177نقش مديريت منابع انساني در انسجام سرمايه هاي سازماني
178بررسي و مقايسه كيفيت زندگي حرفه اي و فرسودگي شغلي در گروهي از پرستاران و معلمان
179تاثيرسطوح مختلف ابعاد ساختاري برتوانمندي كاركنان بانك هاي استان مازندران
180توسعه ومنابع انساني وتوانمند سازي كاركنان و مديريت استعدادها
181بررسي عوامل موثر برتوانمندسازي منابع انساني در بانك ملت 
182مطالعه اخلاق سازماني كاركنان شعب بانك ملت با استفاده از مدل دايره اخلاق
183بررسي مهترين استراتژيهاي منابع انساني درانتخاب مناسبترين استراتژي سازماني
184ارائه الگوي عملياتي ارزيابي و اندازه گيري ميزان همسويي استراتژيهاي منابع انساني
185ارزشيابي آموزش الكترونيكي
186مفاهيم ،ديدگاه ها ، مدل ها ، چالش ها و راهكارهاي توانمند سازي
187نقش آموزش شادماني در كاهش استرس و فرسودگي شغلي
188بررسي نقش رفتار شهروندي سازماني در كارايي سازمانها
189آموزش مستمر گامي در جهت نو آوري و بهسازي نيروي انساني سازمانها
190روش تحقيق و پژوهش در حوزه منابع انساني و مشكلات آن
191مديريت سرمايه اجتماعي اجتماعي ؛ راهبرد توسعه منابع انساني
192تاثير موانع انساني در مهندسي مجدد فرآيندها
(مورد كاوي: بانك ملي استان گيلان)
193ارائه مدل اجرايي وعملياتي نمودن مديريت عملكرد ( فرد، تيم ، سازمان)
معاونت تندر- شركت ايران خودرو
194كاركردهاي IT درمديريت منابع انساني
195بررسي دانشكده علوم اجتماعي يكي از دانشگاه هاي شهر تهران براساس ويژگي هاي
 سازمان يادگيرنده از نظراعضاء هيات علمي و كاركنان در سال 1387
196بررسي تاثير عوامل 14 گانه موثر بر عوامل انساني پروژه هاي فناوري اطلاعات درايران
و ارائه فهرست ارزيابي آمادگي انساني پروژه هاي IT پيش از پياده سازي براي مديران 
197باز انديشي درباره اندازه گيري تمرينات HRM
«طبقه بنداي از انتخابها براي محققان»
198بسترهاي مورد نياز توانمند سازي كاركنان
199مشاركت كاركنان ومديريت مشاركتي
200توسعه انساني ، استراتژي مزيت ساز سند چشم انداز ايران
201مديريت منابع انساني از استراتژي تا اجرا
( ارائه مدل تعالي منابع انساني)
202مطالعه جهاني تاثير فرهنگ ملي و سبك رهبري بر كار گروهي و بهره وري
203ممكن ساختن ناممكن : كنترل كاركنان نو آور
204Core Value and Code of Ethics in EPC Corporate
205  انگيزش کارکنان ابزاری مناسب جهت توسعه منابع انسانی 
206تجربه استقرار الگوي کايزن عملياتي در يک شرکت توليدي
207نقش مهارتهای زندگی در بهبود زندگی کاری کارکنان ايران خودرو
208بررسی تاثير کيفيت زندگی شغلی بر تسهيم دانش در سازمانهای ايرانی
209توانمندسازي منابع انساني از مجراي آموزش
210 ارتقا كيفيت خدمات بانكي مبتني بر توسعه استراتژيك منابع انساني با رويكرد CRM 
211توسعه سرمايه انساني كشور
212محور استراتژی منابع سازمانی و استراتژی سازمان
عوامل موثر بر تغيير مديريت پرسنل به مديريت منابع انسانی با رويکرد استراتژيک
213بررسي شيوه تأثير گذاري چرخش شغلي بر خلاقيت و نوآوري
214نقش فرهنگ سازماني بر سازمان يادگيرنده
215ارائه ي مدل مفهومي ارتقاء كيفي منابع انساني علمي كشور با رويكرد كار آفرينانه
216آموزش از راه دور ويادگيري الكترونيكي راهکاری نوين درتوانمندی و توسعه منابع انسانی 
217نقش مسيرهای رشد شغلي (کارراهه) در توسعه سازمانی
218شناسايي نيازهاي ارتباطي كاركنان و سنجش اثربخشي كانال‌هاي ارتباطي موجود
در شركت سايپا يدك
219تبيين جايگاه مديريت الكترونيكي منابع انساني به كمك نقشه هاي مفهومي 
220نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه منابع انسانی
221طراحي سيستم پاداش‌دهي به كاركنان با استفاده از روش
تفكر نوآورانه(TRIZ) 
222مدل توسعه مسير شغلي و سازماني كارشناسان
 شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا- پرتو
223ارائه چارچوبي براي مديريت استعداد
224پرورش مديران آينده : راهبرد مؤثر تداوم رهبری سازمان
225تعالی منابع انسانی همگام با تعالی سازمانی پايدار
226سازماندهی مناسب مديريت دانش (مسئوليت ها و نقش ها)
 در گروه صنعتی ايران خودرو به روش الگوبرداری از بهترين­ها
227معرفی چارچوب عمومی نقش ها و وظايف مديريت  دانش با بررسی
 ديدگاه نظريه پردازان و تحقيقات جهانی
228معرفی نقش ها و وظايف و ساختارسازمانی در مديريت  دانش
از ديدگاه نظريه پردازان و تحقيقات جهانی 
229مدلسازي و تحليل استراتژيك نيروي انساني
230كندو كاوي پيرامون توسعه يكپارچه و سيستمي منابع انساني
231مورد پژوهي، روشي براي انتقال تجربه هاي منابع انساني
232ارائه مدلي جديد در تدوين شايستگي هاي محوري به تفكيك سازمان ، فرايند واحد، شغل و
برمبناي فرايند ها و فعاليت هاي ارزش ساز سازمان
233فرصت طلايي براي تغيير نقشه كلان اشتغال در كشور
234طراحي ارزيابي كارائي و رتبه بندي شعب شركت سهامي بيمه دانا
235بررسي نگرش و عملكرد مديران وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران درسال 88-1387
236هماهنگ سازي استراتژي هاي توسعه منابع انساني و استراتژي هاي سازمان
237كيفيت زندگي كاري
238بررسي اثر توانمند سازي شناختي كاركنان بر عوامل اثرگذار بر بهره وري نيروي انساني
239نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) د ربهره ور نيروي انساني
240مديريت منابع انساني
چه بايد كرد؟
241مشكل ترك كاركنان درشركتهاي فن آوري اطلاعات راه هاي حل آن
242ارزيابي عوامل انساني موثر برمديريت عملكرد سازماني با رويكرد MADM
مطالعه موردي شركت پخش وپالايش فرآورده هاي نفتي 
243بررسي رابطه توانا سازي وادراك توانمندي با استفاده از مدل چند سطحي
244چارچوبي نظام‌مند در تحليل موانع شايسته‌سالاري سازمان‌هاي دولتي ايران 
245طرح جامع نگرش سنجي كاركنان شركت ايرا ن خوردو با تكيه برمدل مفهومي EFQM
246طراحي مدل اندازه گيري و گزارش دهي  سرمايه فکري
در بانك رفاه
247تحليل ديناميك اثرات راهبرد توانمندسازي منابع انساني درسازمان
با استفاده از روش پويايي هاي سيستمي (SD)
248زنجيره توسعه رهبري
249تعيين شايستگيها از طريق تئوري ارزش شناسي(Axiology)
250معرفی استاندارد ملی آموزش الکترونيکی شماره 10000